Története

Az utazó gyógypedagógiai ellátás kialakulása, története

Az alábbiakban az utazó gyógypedagógiai ellátás kialakulását, rövid történetét mutatjuk be a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008-ban megtárgyalta és elfogadta az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásáról szóló előterjesztést. Az intézmény átdolgozott dokumentumainak jóváhagyása után megtörtént az alapító okirat módosítása. Ezzel intézményünk feladatköre az integrált nevelés, oktatás, képzés szakmai, módszertani segítségével kiegészült, a tevékenysége szak- és szakmai feladatellátással bővült.

Előzmények:

A 2008/2009-es tanév az engedélyeztetéseken kívül a tájékoztatás, a felmérés és a szervezés tanéve volt. Szerettük volna pontosan felmérni, hány ellátásra váró gyermek/tanuló él a városban. Először is összeállítottunk egy kérdőívet, rákérdezve a sajátos nevelési igényű gyermekekre/tanulókra; a szakértői javaslatuk kiállítójára; a BNO kódra; milyen fejlesztést kapott illetve kap. Mivel akkoriban többnyire a Nevelési Tanácsadó munkatársai látták el a város intézményeiben a fejlesztéseket – nem szelektálva a sajátos nevelési igényű gyermekeket -, a megkérdezett intézmények kis hányada kérte csak az utazó gyógypedagógiai ellátást. A bővebb információ áramlás érdekében tájékoztattuk őket az újonnan megalakult EGYMI feladatairól, kompetenciáiról, ellátási köréről.
Az első ellátásokra még nem volt külön gyógypedagógus csapat. Ezért az osztálytanító kollégáink túlórában végezhették a fejlesztéseket.
A konkrét fejlesztő munka a 2009/10-es tanévben kezdődött meg. Csak 13 fő (5 óvodás, 8 iskolás) számára kértek fejlesztést 2 óvodából és 4 iskolából, akiket 9 gyógypedagógus látott el összesen heti 21 órában. A tanév végén elégedettségi kérdőíveket állítottunk össze. A célunk ezzel az EGYMI beindulásának kontrollálása, hatékonyságának ellenőrzése volt.
A 2010/11-es tanévben már emelkedett az ellátást kérő intézmények száma, 5 óvoda és 6 iskola kérte a segítségünket 25 gyermekhez (8 óvodás és 17 iskolás). A kollégáink közül nyolcan szintén túlórában, összesen heti 29 órában látták el a feladatot.
A 2011/12-es tanévben a város akkori szakmai vezetése a Bárczi EGYMI fennhatósága alá vonta össze a gyógypedagógiai asszisztens kollégákat. Így oda kerülhetett segítő szakember, ahol konkrétan szükség is volt rá. Ebben a tanévben 1 bölcsödébe (egy mozgássérült gyermek óvodai integrációjának előkészítése céljából), 4 óvodába és 6 iskolába (11 óvodás,33 iskolás) gyermekhez járt ki 3 fő állású és 4 túlórában foglalkoztatott utazó gyógypedagógus, logopédus kolléga, már heti 55,5 órában, 17 gyógypedagógiai asszisztens segítségével.
A 2012/13-as tanévben 91 gyermeket/tanulót (20 óvodás, 71 iskolás) 5 óvodában, 8 iskolában 5 gyógypedagógussal, 2 logopédussal és 2 kollégával túlórában összesen heti 114,5 órában, 23 gyógypedagógiai asszisztens segítségével láttunk el.
A 2013/14-es tanév újabb megoldásra váró feladattal indult. A KLIK Veszprémi Megyeközponti Tankerülete Igazgatója felkérése alapján bővült az ellátási körzetünk a Veszprém járás integráló intézményeiben tanuló SNI gyermekek ellátásával. Az akkori létszámmal szinte lehetetlennek tűnt a feladat szakszerű megoldása, ezért álláshely bővítést kérvényeztünk. A jóváhagyás után 1 új kollégával bővült a tantestület, így már az utazó gyógypedagógus létszámunk 11 főre emelkedett. A tanév elején 113 SNI gyermek/tanuló ellátási létszámmal indultunk, a tanév végén 174 fővel (a városban 31 óvodás, 111 iskolás; a járásban 8 óvodás, 25 iskolás) zártunk. A város intézményei közül 10 óvodát és 10 iskolát, a járásban 5 óvodát és 6 iskolát láttunk el heti 162 órában. A tanév végére szurdopedagógus, logopédus és autizmus ellátásban jártas gyógypedagógus kollégát is sikerült felvennünk, így a következő tanév elejei ellátás is biztosítottnak tűnt.
A 2014/15-ös tanévben már 14 főállású utazó gyógypedagógussal láttuk el Veszprém város és járás integráló intézményeiben az SNI tanulókat. A tanév végéig 263 fő (a városban 35 óvodás,164 iskolás; a járás 5 településén 13 óvodás, 6 településén 51 iskolás) volt az ellátási létszámunk.
A 2015/16-os tanévben 16 főállású, 1 részmunkaidős gyógypedagógussal láttunk el 258 fő (a város 10 óvodájában 31 óvodás, 10 iskolájában 154 iskolás, a járás 6 településén 13 óvodás és 7 településén 60 iskolás) SNI gyermekeket.
A 2016/17-es tanévben 16 főállású, 1 részmunkaidős (+ április 1-től 1 határozott idejű főállású) gyógypedagógussal láttunk el a 296 főt, (a város 13 óvodájában 38 óvodás, 11 iskolájában 180 iskolás, a járás 8 településén 12 óvodás és 8 településén 66 iskolás).
A 2017/18-as tanévet + 6 álláshely betöltésével tudtuk megkezdeni.
Így 22 főállású és 1 részmunkaidős kolléga látja el az integráltan nevelt SNI gyermekeket. Az október 1-ei statisztika szerint 285 SNI gyermek/tanuló ellátási létszámmal indultunk, a félév végén 297 fő létszámmal zártunk.

Az adatok rövid bemutatása remélhetőleg igazolja, hogy egyre többen igénylik az utazó gyógypedagógusaink fejlesztő munkáját. Reményeink szerint ez a bizalom köszönhető az eddigi fejlesztő munkánknak is.

Comments are closed.